LOGO
pl en

Pediatr Med Rodz 2/2021 – zapraszamy do lektury numeru

W obecnym numerze „Pediatrii i Medycyny Rodzinnej” chcemy zainteresować Czytelników m.in. problemem drgawek gorączkowych u dzieci. Temat jest nienowy i zapewne dobrze znany, ale autorzy zamieszczonego opracowania zwracają uwagę na wieloczynnikową etiologię drgawek obserwowanych w przebiegu stanów gorączkowych. W oparciu o aktualną wiedzę i doniesienia w piśmiennictwie Grzywna-Rozenek i wsp. analizują przyczynowy wpływ różnych czynników – środowiskowych, genetycznych, immunologicznych, które w zależności od czynnika etiologicznego mogą mieć udział w wyzwoleniu napadów drgawkowych.

Innym, ciągle aktualnym tematem jest akceptacja szczepień ochronnych u dzieci przez ich rodziców wobec różnych opinii krążących w środkach masowego przekazu.

Autorka kolejnej pracy, psycholog kliniczny, przekazuje uwagi, które mogą być pomocne w nawiązywaniu pozytywnych relacji lekarz–pacjent/opiekun, opartych na argumentach merytorycznych i budowanym zaufaniu.

Kontynuujemy rozpoczęty w numerze 1/2021 temat anafilaksji na pokarmy u dzieci. Tym razem w pracy oryginalnej jej autorzy przekazują swoje doświadczenia dotyczące przydatności diagnostyki molekularnej w ocenie etiologii, ryzyka i przebiegu klinicznego reakcji anafilaktycznej. Ten sam problem przedstawiają autorzy innego, kazuistycznego doniesienia. Zastosowanie diagnostyki molekularnej w alergologii umożliwia wykrycie przyczyny anafilaksji na poziomie alergenów źródłowych i molekuł alergenowych, co pozwala na skuteczną profilaktykę.

Poza tymi, sygnalnie zaznaczonymi tematami Czytelnicy znajdą w obecnym zeszycie wiele innych ciekawych opracowań, poruszających szeroki zakres zagadnień.

Zapraszając zatem do lektury, serdecznie Państwa pozdrawiam.

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.