LOGO
pl en

Analiza składu masy ciała oraz wybranych parametrów lipidowych w populacji dzieci zdrowych – doniesienie wstępne

Paweł Więch1, Katarzyna Dereń1, Edyta Łuszczki1, Grzegorz Sobek1, Joanna Baran2, Aneta Weres2
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (3), p. 390–397
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0042
Streszczenie

Cel: Celem pracy była analityczna ocena składu masy ciała oraz wybranych parametrów lipidowych w populacji dzieci zdrowych. Materiał i metoda: Badaniami objęto grupę 81 dzieci (44 chłopców i 37 dziewcząt; średnia wieku 11,56 ± 2,84 roku) uczestniczących w projekcie badawczym w Przyrodniczo-Medycznym Centrum Badań Innowacyjnych w Rzeszowie. U każdego dziecka wykonano pomiar składu masy ciała (analizator TANITA BC-420 S MA) i ocenę profilu lipidowego (Cholestech LDX). Analizę statystyczną zebranego materiału przeprowadzono w pakiecie Statistica 10.0 firmy StatSoft. W opracowaniu statystycznym stosowano analizę zmiennych przy użyciu testów parametrycznych i nieparametrycznych. Za poziom istotności statystycznej przyjęto p < 0,05. Wyniki: Zaobserwowano statystycznie istotne różnice w masie tłuszczowej (p < 0,001), masie beztłuszczowej (p = 0,003), masie mięśniowej (p = 0,003) oraz ilości wody całkowitej (p < 0,001) między dziećmi z prawidłową masą ciała a dziećmi z nadwagą bądź otyłością. Wykazano także istotnie dodatni wpływ masy tłuszczowej (R = 0,09; p = 0,416) i ujemny wpływ wody całkowitej ustroju (R = −0,40; p < 0,001) na wysokość parametru trójglicerydów. Ponadto wraz ze spadkiem masy tłuszczowej obserwowano istotny wzrost wartości „dobrego” (wysokiej gęstości) cholesterolu (R = −0,29; p = 0,009). Wnioski: Stwierdzono, że w populacji dzieci zdrowych występują różnice wybranych komponentów składu ciała, które skorelowane z wynikami lipidogramu pozwalają precyzyjniej monitorować stan odżywienia.

Słowa kluczowe
skład masy ciała, lipidy, dziecko, stan odżywienia

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.