LOGO
pl en

Bateria guzikowa w jamie nosowej – seria przypadków

Wan Nur Anis Wan Draman1,2, Hamizah Ismail3, Hashimah Ismail3, Nik Khairani Nik Mohamad3, Irfan Mohamad1,2
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 88–92
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0016
Streszczenie

W grupie pacjentów pediatrycznych sytuacje przypadkowego lub zamierzonego wprowadzenia ciała obcego do jamy nosowej są dość częste. Zwykle dotyczą dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat – z uwagi na ich skłonność do poznawania nowych przedmiotów. Choć baterie guzikowe jako ciało obce w jamie nosowej występują w praktyce klinicznej rzadko, są one powszechne w środowisku dzieci i mogą być bardzo groźne. Niebezpieczeństwo to wynika z możliwości wywołania martwicy rozpływnej prowadzącej do poważnego miejscowego uszkodzenia tkanek. W przypadku niepewności diagnostycznej dotyczącej charakteru ciała obcego znajdującego się w jamie nosowej należy mieć na uwadze, iż może nią być bateria guzikowa, i niezwłoczne je usunąć. W pracy przedstawiono trzy przypadki zaklinowania baterii guzikowej w jamie nosowej w celu podkreślenia związanego z tym niebezpieczeństwa oraz znaczenia wczesnego rozpoznania i leczenia. Niezwłoczna interwencja może zapobiec poważnemu miejscowemu uszkodzeniu tkanek prowadzącemu do późnych powikłań, takich jak perforacja przegrody nosowej.

Słowa kluczowe
ciało obce, jama nosowa, bateria guzikowa, perforacja przegrody nosowej

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.