LOGO
pl en

Jatrogenna przepuklina przeponowa u dziecka jako powikłanie zastosowania systemu mechanicznego wspomagania krążenia – opis przypadku

Małgorzata Panek1, Marek Szymczak1, Dorota Broniszczak1, Andrzej Kościesza2, Piotr Kaliciński1
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (1), p. 73–76
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0012
Streszczenie

Celem pracy jest prezentacja przypadku pacjenta po wielokrotnych interwencjach kardiochirurgicznych oraz przeszczepieniu serca, z zamostkową przepukliną przeponową. Przypadek: U dziewczynki z kardiomiopatią rozstrzeniową – rozpoznaną już w okresie noworodkowym – przeszczepiono serce w wieku 10 lat. W wieku 12 lat została przekazana do Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu – „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w celu leczenia operacyjnego przepukliny przeponowej stwierdzonej podczas badania echokardiograficznego. Pacjentka w okresie przed transplantacją serca wymagała podłączenia do dwukomorowego mechanicznego wspomagania krążenia typu EXCOR z powodu narastającej niewydolności serca. Dziewczynkę zakwalifikowano do leczenia operacyjnego i wykonano jej plastykę przepukliny przeponowej z wszyciem łaty z politetrafluoroetylenu (PTFE).

Słowa kluczowe
przepuklina przeponowa, transplantacja serca, mechaniczne wspomaganie krążenia

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.