LOGO
pl en

Czułość rozmazu AFB, wskaźnika opadania erytrocytów i testu Mantoux w diagnostyce gruźliczej limfadenopatii szyjnej

Dhanish Gopalakrishnan1, Jeyasakthy Saniasiaya1, Masaany Mansor1, Irfan Mohamad2, Faridah Hassan1, Zainal Azmi Zainal Abidin1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 186–189
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0035
Streszczenie

Cel: Ocena czułości rozmazu AFB, wskaźnika opadania erytrocytów i testu Mantoux w diagnostyce gruźliczej limfadenopatii szyjnej w porównaniu z uznanym za złoty standard badaniem histopatologicznym z użyciem cytologii aspiratu cienkoigłowego. Materiał i metody: W latach 2001–2016 przeprowadzono retrospektywne badanie w szpitalu o III stopniu referencyjności, z udziałem pacjentów z potwierdzoną gruźliczą limfadenopatią rozpoznaną na podstawie wyników badania cytologicznego aspiratu cienkoigłowego. Zgromadzono wyniki badań pacjentów z użyciem testu Mantoux, wskaźnika opadania erytrocytów i rozmazu AFB, a dane analizowano z zastosowaniem programu SPSS (IBM) w wersji 22.0. Wyniki: Test Mantoux uzyskał najwyższą czułość (77,37%) w rozpoznawaniu gruźliczej limfadenopatii, natomiast najniższą czułość stwierdzono w przypadku wskaźnika opadania erytrocytów (32,31%). Rozmaz AFB również okazał się słabym testem (51,32%) w diagnostyce gruźlicy, gdyż umożliwił zróżnicowanie jedynie około połowy przypadków z wynikiem dodatnim. Wniosek: Najwyższą czułością charakteryzuje się test Mantoux, a w dalszej kolejności rozmaz AFB i wskaźnik opadania erytrocytów.

Słowa kluczowe
gruźlica pozapłucna, zapalenie węzłów chłonnych szyjnych, aspiracja cienkoigłowa, wskaźnik opadania erytrocytów

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.