LOGO
pl en

Zwapnienie chrząstki ziarnowatej jako przyczyna błędnych tropów w diagnostyce

Jeyasakthy Saniasiaya1, Norhafiza Mat Lazim1, Salma Win Mar2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (2), p. 224–226
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0042
Streszczenie

Cel: Celem pracy jest zwrócenie uwagi na zwapnienie chrząstki ziarnowatej, którego obraz może przypominać obecność ciała obcego. Niezamierzone połknięcie i uwięźnięcie ciała obcego, choć występuje powszechnie, nadal sprawia trudności wielu lekarzom, a zwłaszcza otorynolaryngologom. Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek kobiety w średnim wieku, która zgłosiła się do kliniki po połknięciu kości z kaczki. U pacjentki nie występowały objawy niedrożności. W badaniu rentgenowskim tkanek miękkich szyi w projekcji bocznej potwierdzono obecność nieprzezroczystego ciała obcego na poziomie czwartego i piątego kręgu szyjnego, które usunięto w znieczuleniu ogólnym. Kontrolne badanie radiologiczne szyi w projekcji bocznej ponownie sugerowało obecność ciała obcego. Ostatecznie okazało się, że obraz radiologiczny odpowiada zwapnieniu chrząstki ziarnowatej. Wniosek: Znajomość obrazu diagnostycznego zwapnienia chrząstki ziarnowatej wśród klinicystów pozwala zapobiec błędnym rozpoznaniom, które w skrajnych przypadkach mogą zagrażać życiu pacjenta.

Słowa kluczowe
zwapnienie, chrząstka krtaniowa, połknięcie ciała obcego

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.