LOGO
pl en

Poziom zmęczenia, senności, odczuwanego stresu i aktywności fizycznej u matek karmiących w zależności od metody karmienia. Badanie pilotażowe

Jolanta Nurek1, Beata Buraczyńska-Andrzejewska2, Iga Kolasa3, Bartłomiej Czyżniewski3, Magdalena Gibas-Dorna4

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 339–345
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0054
Streszczenie

Cel: Wczesne macierzyństwo jest okresem w życiu kobiety, w którym organizm musi sprostać niedoborom snu, zmęczeniu oraz stresowi związanym z opieką nad dzieckiem. Celem pracy było zbadanie samopoczucia i dobrostanu psychicznego zdrowych matek karmiących w pierwszych miesiącach życia dziecka w zależności od metody karmienia. Materiał i metoda: W badaniu wzięły udział 24 kobiety karmiące wyłącznie piersią oraz 13 kobiet karmiących wyłącznie sztucznie. Wykorzystując standaryzowane skale: stopnia zmęczenia (Fatigue Severity Scale, FSS), senności Epworth (Epworth Sleepiness Scale, ESS), odczuwanego stresu (Perceived Stress Scale, PSS) oraz aktywności fizycznej (Kaiser Physical Activity Survey, KPAS), pozyskano dane, które porównano pomiędzy badanymi grupami. Zbadano też zależności pomiędzy użytymi skalami w obu grupach respondentek. Wyniki: Wykazano, że kobiety karmiące piersią odczuwają mniejszą senność (p = 0,011) oraz zmęczenie (p = 0,0006) w porównaniu z karmiącymi sztucznie, podczas gdy poczucie stresu oraz aktywność fizyczna związana z obowiązkami domowymi nie różnią się pomiędzy grupami. U matek karmiących piersią istnieje pozytywna korelacja pomiędzy wynikami w skalach PSS i FSS (r = 0,62, p < 0,005). Wnioski: 1) U matek karmiących piersią zmęczenie i odczuwany stres wzajemnie się potęgują. Zależność ta stanowi sygnał alarmowy do podjęcia optymalnej opieki nad matką karmiącą, po to by zapobiec podjęciu decyzji o zaprzestaniu karmienia piersią. 2) W zdrowej populacji matek karmiących w okresie 3–6 miesięcy od porodu u kobiet karmiących wyłącznie piersią obserwuje się mniejszy stopień zmęczenia i senności w porównaniu z matkami, które podjęły decyzję o wyłącznym karmieniu mlekiem modyfikowanym. Wskazane wnioski mogą stanowić dodatkowe źródło informacji wykorzystywanej do promocji karmienia naturalnego.

Słowa kluczowe
karmienie piersią, karmienie sztuczne, stres, zmęczenie, senność, aktywność fizyczna

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.