LOGO
pl en

Wykorzystanie kombinezonów R-WUK w terapii pacjentów z autyzmem i zespołem Aspergera – raport wstępny

Maciej Abakumow1, Olaf E. Truszczyński2, Krzysztof Kowalczuk3, Przemysław Jaśkiewicz1, Agnieszka Lipińska-Opałko4

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (4), p. 326–331
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0052
Streszczenie

Wysokościowe ubiory kompensacyjne są przeznaczone przede wszystkim do ochrony przed zwiększonymi parametrami przeciążenia, jak również negatywnym oddziaływaniem ciśnienia atmosferycznego na dużych wysokościach na organizm pilota. Jednak innym ich możliwym zastosowaniem jest wykorzystanie w procesie kinezyterapii u pacjentów z deficytami ortopedycznymi, neurologicznymi i poznawczymi, w tym w terapii pacjentów z zespołem Aspergera lub autyzmem. Z tego względu wysokościowe ubiory kompensacyjne zostały zaadaptowane do celów terapeutycznych (rehabilitacyjnych) i otrzymały nazwę R-WUK. Uzyskane wyniki badań przeprowadzonych w grupie pilotażowej pokazują dodatkowe możliwości zastosowania kombinezonów R-WUK w terapii autyzmu oraz umożliwiają odmienne spojrzenie na problematykę terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu. Innowacyjne podejście w tym wypadku polega na odejściu od terapii psychologicznych, pedagogicznych czy też farmakologicznych na rzecz kinezyterapii prowadzonej przy użyciu systemu, którego kluczowy mechanizm polega na stworzeniu oddziaływań fizykalnych (nacisku wywieranego na tkanki przez kombinezon), powodujących odpowiednie naciski ubioru przy wykorzystaniu pneumatyki oraz metod fizjoterapeutycznych, takich jak PNF, NDT Bobath czy Stand&Go. W wyniku przeprowadzonych badań u pacjentów zaobserwowano istotne zmiany w funkcjonowaniu i zachowaniu. Zmiany te były na tyle ważne, że upoważniają do stwierdzenia, że pacjenci poddani terapii w kombinezonach R-WUK funkcjonują jako osoby neurotypowe. Z uwagi na małą liczebność grupy badanej trudno stwierdzić jednoznacznie, czy u wszystkich osób z autyzmem lub zespołem Aspergera oddziaływanie kombinezonów będzie powodować podobne zmiany w funkcjonowaniu.

Słowa kluczowe
kombinezon, kinezyterapia, autyzm, zespół Aspergera, terapia autyzmu

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.