www.plgrid.pl) wraz z programem GeneSpring 12.6.1 (p < 0,05). Zaobserwowano różnice profilu ekspresji analizowanych transkryptów u chorych na łuszczycę w porównaniu z grupą kontrolną: STAT1 (FC = +2,88); STAT3 (FC = +2,09); STAT5 (FC = +1,62), STAT2 (FC = −3,60). Dla każdego z genów potwierdzono obecność co najmniej jednej wyspy CpG w sekwencji nukleotydowej. Wnioski: U chorych na łuszczycę stawową w porównaniu z grupą kontrolną obserwuje się wzrost ekspresji analizowanych genów, z wyjątkiem STAT2. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość regulacji ekspresji tych genów poprzez metylację DNA. Przy analizie wzoru metylacji należy uwzględniać heterogenność populacji komórek tworzących tkankę. Poznanie mechanizmów molekularnych pozwoli na opracowywanie i wdrażanie nowych strategii farmakoterapii.

" />
LOGO
EN

Ocena zmian ekspresji mRNA genów STAT1, STAT2, STAT3, STAT5 oraz określenie potencjalnej roli metylacji w regulacji ich ekspresji u chorych na łuszczycę stawową

Beniamin Grabarek1–3, Dominika Wcisło-Dziadecka4, Joanna Gola3

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (3), p. 286–290
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0048
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: Cele pracy obejmowały analizę profilu ekspresji genów STAT1, STAT2, STAT3, STAT5 u chorych na łuszczycę stawową w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami (grupa kontrolna) oraz określenie potencjalnego udziału metylacji w regulacji ekspresji wymienionych genów. Materiał i metoda: Materiałem do wyznaczenia mikromacierzowego profilu ekspresji analizowanych genów była krew pełna uzyskana od chorych na łuszczycę stawową oraz od osób zdrowych. Analiza molekularna obejmowała następujące etapy: ekstrakcja RNA, jakościowa i ilościowa analiza ekstraktów oraz przeprowadzenie eksperymentu mikromacierzowego. Oznaczenia występowania wysp CpG dokonano przy użyciu narzędzi bioinformatycznych: NCBI Reference Sequence oraz MethPrimer (plus CpG Island Prediction). Wyniki: Analizy wyników dokonano z wykorzystaniem infrastruktury PL-Grid (www.plgrid.pl) wraz z programem GeneSpring 12.6.1 (p < 0,05). Zaobserwowano różnice profilu ekspresji analizowanych transkryptów u chorych na łuszczycę w porównaniu z grupą kontrolną: STAT1 (FC = +2,88); STAT3 (FC = +2,09); STAT5 (FC = +1,62), STAT2 (FC = −3,60). Dla każdego z genów potwierdzono obecność co najmniej jednej wyspy CpG w sekwencji nukleotydowej. Wnioski: U chorych na łuszczycę stawową w porównaniu z grupą kontrolną obserwuje się wzrost ekspresji analizowanych genów, z wyjątkiem STAT2. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość regulacji ekspresji tych genów poprzez metylację DNA. Przy analizie wzoru metylacji należy uwzględniać heterogenność populacji komórek tworzących tkankę. Poznanie mechanizmów molekularnych pozwoli na opracowywanie i wdrażanie nowych strategii farmakoterapii.

Słowa kluczowe
łuszczyca, metylacja, adalimumab, ścieżka sygnałowa IL-12/IL-23, STAT

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.