LOGO
EN

Analiza stanu odżywienia i sposobu żywienia dzieci z alergią na białka mleka krowiego pozostających na eliminacyjnej diecie bezmlecznej

Magdalena Jędrzejczyk, Krystyna Wąsowska-Królikowska, Marzena Funkowicz, Ewa Toporowska-Kowalska
Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 387–392
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0066
PlumX metrics:
Streszczenie

Wstęp: Podstawową metodą leczenia alergii na białka mleka krowiego jest eliminacyjna dieta bezmleczna. Wykazano, że może ona prowadzić do niedoborów żywieniowych i zaburzeń rozwoju somatycznego. Cel pracy: Analiza rozwoju somatycznego, stanu odżywienia i sposobu żywienia dzieci z alergią na białka mleka krowiego, pozostających na diecie eliminacyjnej. Materiał i metody: Badaniem objęto 46 dzieci z alergią na białka mleka krowiego w wieku 13–36 miesięcy, u których stosowano dietę bezmleczną przez okres 6–30 miesięcy. Do grupy porównawczej zakwalifikowano 30 dzieci zdrowych w tym samym przedziale wiekowym, pozostających na diecie bez ograniczeń dietetycznych. Kryteriami wyłączenia były choroby przewlekłe. Rozwój somatyczny oceniano na podstawie parametrów antropometrycznych, stan odżywienia – w odniesieniu do wskaźnika masy ciała. Sposób żywienia analizowano przy użyciu programu Dieta 5. Wyniki: Niedobór masy ciała stwierdzono u 10,87% dzieci z alergią na białka mleka krowiego i u 16,67% dzieci z grupy porównawczej, nadwagę rozpoznano odpowiednio u 8,7% i 10% dzieci, a otyłość u 6,52% dzieci z alergią na białka mleka krowiego. Niedobór wzrostu stwierdzono u 10% dzieci z alergią na białka mleka krowiego i zdrowych. Ocena stanu odżywienia badanych dzieci w odniesieniu do wskaźnika masy ciała wykazała, że w grupie badanej niedożywionych było 13% dzieci, a w grupie porównawczej 20%. Analiza sposobu żywienia wykazała w porównaniu z normami żywienia nadmierne spożycie białka, węglowodanów, sodu, fosforu, magnezu, witamin A i C w obu grupach, a dodatkowo witamin D i E w grupie badanej. Spożycie energii i wapnia było prawidłowe w obu grupach. Podaż tłuszczów, żelaza, witamin D, C, E oraz błonnika pokarmowego w diecie eliminacyjnej była istotnie wyższa w stosunku do diety stosowanej u dzieci zdrowych. Wnioski: W grupie dzieci z alergią na białka mleka krowiego pozostających na diecie eliminacyjnej rozwój somatyczny i stan odżywienia nie różniły się w sposób istotny od analogicznych parametrów odnotowanych u dzieci z grupy porównawczej. W obu grupach stwierdzono nieprawidłowości w sposobie żywienia.

Słowa kluczowe
stan odżywienia, alergia na białka mleka krowiego, dieta eliminacyjna, żywienie

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.