LOGO
EN

Pęcherzykowa wysypka u 5-letniego chłopca z dusznością

Magdalena Okarska-Napierała1, Aleksandra Tylewicz2, Wioletta Guzik2, Ernest Kuchar1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 407–411
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0070
PlumX metrics:
Streszczenie

Powikłania skórno-śluzówkowe, obejmujące m.in. rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa–Johnsona czy toksyczną nekrolizę naskórka, mogą się rozwinąć nawet u jednej trzeciej chorych zakażonych Mycoplasma pneumoniae. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 5-letniego chłopca, u którego zapalenie płuc o etiologii M. pneumoniae miało nietypowo ciężki przebieg, natomiast towarzyszące objawy skórno-śluzówkowe pozwoliły ustalić właściwe rozpoznanie. Wykwity typu „tarczy strzelniczej”, z możliwym rozwojem pęcherzy, a także nasilone zmiany w obrębie śluzówek u dziecka z cechami infekcji dróg oddechowych powinny nasuwać podejrzenie zakażenia atypowego.

Słowa kluczowe
pozaszpitalne zapalenie płuc, zakażenia układu oddechowego, atypowy patogen, zapalenie naczyń, zapalenie błon śluzowych, rozpoznanie

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.