LOGO
EN

Różnorodność kliniczna choroby autoimmunologicznej na przykładzie współistnienia autoimmunologicznej niedokrwistości, autoimmunologicznego zapalenia wątroby i autoimmunologicznej aplazji szpiku

Julia Zatońska1, Jagoda Rogowska1, Milena Król1, Katarzyna Pawelec2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 419–423
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0073
PlumX metrics:
Streszczenie

Choroba autoimmunologiczna to stan, w którym układ odpornościowy gospodarza wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko antygenom naturalnie u niego występującym. Odpowiedź immunologiczna może zostać zainicjowana zarówno przez własne, jak i przez obce antygeny. Istotną rolę w kontroli procesu autoimmunologicznego odgrywają uwarunkowania genetyczne oraz czynniki środowiskowe, w tym infekcje, które mogą powodować wytwarzanie autoprzeciwciał. Niedokrwistość autoimmunohemolityczna, autoimmunologiczne zapalenie wątroby i niedokrwistość aplastyczna to jednostki chorobowe, których patogeneza obejmuje autoagresję. Na podstawie przypadku opisanego w niniejszej pracy przedstawiono występowanie tych trzech schorzeń u jednego pacjenta. Na uwagę zasługuje fakt, że następują one po sobie: kiedy pacjent uzyskuje remisję jednej z chorób, ujawnia się kolejna. Prezentowany przypadek ma na celu zwrócenie uwagi na możliwość współwystępowania różnych jednostek chorobowych z kręgu autoagresji, obecność istotnych korelacji między nimi oraz konieczność zachowania czujności w odniesieniu do pacjentów w remisji choroby autoimmunologicznej.

Słowa kluczowe
niedokrwistość autoimmunohemolityczna (NAIH), autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AZW), niedokrwistość aplastyczna (NA)

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.