LOGO
EN

Wpływ bruksizmu w czasie snu na powstawanie pierwotnych bólów głowy u dzieci – przegląd literatury z lat 2013–2018

Grzegorz Zieliński1, Michał Ginszt2, Marta Suwała2, Jacek Szkutnik3, Piotr Majcher2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 374–377
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0064
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie: Bóle głowy są częstym problemem u dzieci i młodzieży i stanowią główną przyczynę absencji szkolnej. U dzieci występują najczęściej pierwotne bóle głowy (migrena, napięciowe bóle głowy, neuralgia), które mogą być następstwem parafunkcji w postaci bruksizmu – zaciskania zębów w czasie snu i w okresie czuwania. Celem niniejszego przeglądu było określenie związku pomiędzy występowaniem epizodów bruksizmu i pierwotnych bólów głowy u dzieci. Materiał i metoda: Materiał do niniejszego przeglądu stanowiły prace wyszukane w bazach publikacji naukowych PubMed, ResearchGate i Google Scholar niezależnie przez dwóch autorów. W celu identyfikacji odpowiednich opracowań wyszukiwanie zostało przeprowadzone przy użyciu kombinacji słów kluczowych: bruxism, children, headache (według Medical Subject Headings). Do niniejszego przeglądu zostały zakwalifikowane dwie prace badawcze. Wyniki: Dzieci, u których zdiagnozowano epizody bruksizmu, cechowały się większym ryzykiem wystąpienia pierwotnego bólu głowy. Bruksizm senny był zaś częściej stwierdzany u dzieci, u których występowały epizody migrenowych bólów głowy. Jednak według kryteriów oceny przyjętych w tym przeglądzie wyniki analizowanych prac zostały ocenione jako „umiarkowana wartość dowodów”. Wnioski: Biorąc pod uwagę wartość dowodów naukowych oraz wielkość badanych grup w analizowanych pracach badawczych, nie można potwierdzić związku pomiędzy bruksizmem a pierwotnymi bólami głowy u dzieci. Konieczne są dalsze badania dotyczące zależności występowania bruksizmu i pierwotnych bólów głowy u dzieci.

Słowa kluczowe
bruksizm, dzieci, bóle głowy

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.