LOGO
EN

Zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe w 2015 roku na terenie Bielska-Białej

Dariusz Góra

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (4), p. 398–402
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0068
PlumX metrics:
Streszczenie

Wstęp: W Polsce w 2015 roku zarejestrowano 163 281 nowych zachorowań na nowotwory złośliwe, przy czym u mężczyzn liczba ta wynosiła 81 649, a u kobiet 81 632. W województwie śląskim odnotowano 19 180 nowych zachorowań – 9567 u mężczyzn i 9613 u kobiet (liczby bezwzględne). W 2015 roku w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II wśród mężczyzn zarejestrowano ogółem 430 przypadków zachorowań na nowotwory złośliwe, a wśród kobiet 403. Cel pracy: W niniejszym artykule przedstawiono zachorowalność na wybrane nowotwory złośliwe u mieszkańców Bielska-Białej, którzy byli hospitalizowani we wskazanym szpitalu w 2015 roku. Materiał i metody: Otrzymano dane statystyczne pochodzące z Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej w postaci rocznego sprawozdania za 2015 rok. Dokonano analizy statystycznej nowotworu złośliwego sutka, jądra i gruczołu krokowego. Wyniki i omówienie: W 2015 roku w Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej odnotowano wśród mężczyzn 7 zachorowań na nowotwór złośliwy jądra i 80 na gruczoł krokowy. U kobiet zarejestrowano 90 zachorowań na nowotwór złośliwy piersi i był to najczęstszy nowotwór odnotowany w omawianym szpitalu. Zdecydowana większość zarejestrowanych zachorowań na nowotwory różnego typu występuje w grupie osób po 60. roku życia, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet. Wnioski: Zarówno w Polsce, jak i na świecie nowotwory stanowią poważny problem zdrowotny. Jest to druga przyczyna zgonów ogółem i pierwsza u osób przed 65. rokiem życia w Polsce. Analiza danych wykazała, że na terenie Bielska-Białej nowotwory piersi i gruczołu krokowego należą do najczęstszych nowotworów złośliwych.

Słowa kluczowe
epidemiologia nowotworów, choroba nowotworowa, nowotwór prostaty

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.