LOGO
EN

N-końcowy propeptyd prokolagenu typu III/kreatynina (PIIINP/Cr) oraz transformujący czynnik wzrostu beta/kreatynina (TGF-β/Cr) w moczu u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym leczonych kortykosteroidami oraz cyklosporyną A

Beata Banaszak

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 42–46
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0006
PlumX metrics:
Streszczenie

Idiopatyczny zespół nerczycowy jest najczęstszą nefropatią wieku rozwojowego, standardowo leczoną glikokortykosteroidami, a w określonych sytuacjach – cyklosporyną A. Istnieją obawy, że zarówno białkomocz towarzyszący chorobie, jak i terapia cyklosporyną A, przy współudziale transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-β), mogą prowadzić do depozycji kolagenu typu III, syntetyzowanego jako prokolagen zawierający N-końcowy propeptyd (PIIINP), w obrębie śródmiąższu nerek. Celem pracy była ocena stężeń TGF-β oraz PIIINP indeksowanych do stężenia kreatyniny (Cr) w moczu dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym w okresie remisji, leczonych kortykosteroidami oraz cyklosporyną A. Materiał i metoda: W badaniu uczestniczyło 20 dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym w fazie remisji leczonych prednizonem w wieku 6,87 [rozstęp międzykwartylowy (IQR): 6,37] roku, 21 dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym w fazie remisji leczonych cyklosporyną A w wieku 9,66 (IQR: 5,0) roku oraz 21 zdrowych dzieci z grupy kontrolnej w wieku 7,16 (IQR: 9,0) roku. W pierwszej porannej porcji moczu oznaczano wskaźniki: TGF-β/Cr, PIIINP/Cr, uzyskane wyniki porównywano za pomocą testu U Manna–Whitneya przy poziomie istotności p ≤ 0,05. Wyniki: Wskaźnik PIIINP/Cr był istotnie wyższy u dzieci leczonych cyklosporyną A w porównaniu z grupą kontrolną [3,44 (2,5) vs 1,12 (0,96) μg/mmol], p = 0,000, jak również u dzieci leczonych prednizonem w odniesieniu do grupy kontrolnej [1,33 (1,58) vs 1,12 (0,96) μg/mmol], p = 0,042. Wskaźnik TGF-β/Cr był istotnie wyższy jedynie u dzieci leczonych cyklosporyną A w porównaniu z grupą kontrolną [4,03 (3,25) vs 2,33 (1,62) μg/mmol], p = 0,004. Wnioski: Podwyższona wartość wskaźnika PIIINP/Cr w moczu dzieci leczonych zarówno kortykosteroidami, jak i cyklosporyną A może wskazywać na obecność włóknienia w idiopatycznym zespole nerczycowym. Podwyższone wskaźniki TGF-β/Cr i PIIINP/Cr w moczu u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym leczonych cyklosporyną A mogą być odzwierciedleniem nefrotoksyczności leku.

Słowa kluczowe
idiopatyczny zespół nerczycowy (IZN), włóknienie śródmiąższowe, cyklosporyna A (CsA), transformujący czynnik wzrostu beta (TGF-β), N-końcowy propeptyd prokolagenu typu III (PIIINP)

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.