LOGO
EN

Nawrotowe zapalenie mięśnia sercowego o etiologii HHV7 u 16-letniego chłopca

Anna Chanas, Agnieszka Tomik, Bożena Werner

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 67–71
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0011
PlumX metrics:
Streszczenie

Nawrotowe zapalenie mięśnia sercowego występuje bardzo rzadko, a większość opisanych przypadków dotyczyła osób dorosłych. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 16-letniego chłopca, u którego wystąpiły 2 epizody zapalenia mięśnia sercowego w odstępie 4 miesięcy. Przy pierwszym epizodzie nie wykryto czynnika etiologicznego, natomiast drugi epizod był wywołany przez infekcję wirusem HHV7 – według dostępnego piśmiennictwa uważanym za niezwykle rzadki czynnik etiologiczny zapalenia mięśnia sercowego. Opisano ewolucję zmian w elektrokardiografii, zmiany w badaniu echokardiograficznym i rezonansie magnetycznym oraz odchylenia w badaniach laboratoryjnych, zwracając szczególną uwagę na różnice pomiędzy pierwszym a drugim epizodem. U opisywanego pacjenta w leczeniu zastosowano reżim łóżkowy oraz enalapril, a przy drugim epizodzie także metoprolol. Po obydwu epizodach zaobserwowano powrót funkcji lewej komory do normy. Ten rzadki przebieg choroby wskazuje na konieczność dalszej obserwacji klinicznej i okresowej kontroli kardiologicznej dzieci uznawanych za wyleczone.

Słowa kluczowe
zapalenie mięśnia sercowego, charakter nawrotowy, dzieci

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.