LOGO
EN

Wskaźniki włóknienia wątroby u młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów leczonej metotreksatem

Liudmyla Parkhomenko1, Larysa Strashok1,2, Sergey Pavlov3, Olga Pavlova1,4

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (1), p. 52–56
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0008
PlumX metrics:
Streszczenie

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów to najczęstsza postać zapalenia stawów u dzieci i młodzieży. Podstawą leczenia młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów pozostaje metotreksat. Wiadomo, że lek ten powoduje zwiększenie stężenia aminotransferaz w surowicy, a jego przedłużone stosowanie może być związane z rozwojem stłuszczenia, włóknienia, a nawet marskości wątroby. Celem pracy była ocena nieinwazyjnych wskaźników włóknienia wątroby u młodzieży z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów leczonej metotreksatem. Materiał i metody: Do badania włączono łącznie 68 dzieci z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów. Przebadano 68 pacjentów – 25 chłopców (36,8%) i 43 dziewczynki (63,2%). Na podstawie skumulowanej dawki metotreksatu dzieci podzielono na cztery grupy. Analizie poddano następujące parametry: stężenie bilirubiny całkowitej i jej frakcji, cholesterolu, β-lipoproteiny, transaminazy asparaginianowej i aminotransferazy alaninowej. Ponadto dokonano oceny wskaźników włóknienia wątroby, tj. APRI, FIB-4, AAR i AARPRI. Wyniki: Ocena dynamiki nieinwazyjnych wskaźników włóknienia wątroby ujawniła ich niejednorodny charakter i zależność od dawki skumulowanej. Statystycznie istotne zmiany wskaźników włóknienia i parametrów biochemicznych obserwowano po osiągnięciu przez dzieci skumulowanych dawek metotreksatu wynoszących 1 g i 3 g. Wnioski: Istnieje możliwość dokładniejszego monitorowania czynności wątroby podczas całego procesu leczenia, a także – kiedy jest to konieczne – przeprowadzenia pogłębionej diagnostyki. Z uzyskanych danych wynika, że wskaźnik APRI (stosunek aktywności aminotransferazy asparaginianowej do liczby płytek krwi) wykazuje największą użyteczność.

Słowa kluczowe
młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, metotreksat, wątroba, wskaźnik APRI

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.