LOGO
EN

Alergia na alergeny roztoczy kurzu domowego może zwiększać nasilenie przewlekłego nieżytu błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Katarzyna Molińska1, Marta Latek1, Paweł Majak2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 83–86
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0013
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych jest dość często rozpoznawane w populacji pediatrycznej. Jego patogeneza to dość złożony i nie do końca poznany proces, u podłoża którego leżą zaburzenia układu immunologicznego, alergie, czynniki środowiskowe i społeczne. Celem pracy było określenie klinicznych, immunologicznych i mikrobiologicznych czynników wpływających na przebieg kliniczny przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Materiał i metody: Do badania przekrojowego włączono 111 dzieci w wieku 4–8 lat z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych stwierdzonym przez otolaryngologów. U każdego pacjenta wykonano następujące procedury: standaryzowany kwestionariusz SN-5 (Sinus and Nasal Quality of Life Survey), kwestionariusz oceniający zastosowane leczenie, punktowe testy skórne z alergenami wziewnymi, wymaz z nosogardła do analizy mikrobiomu. Wyniki: Analiza regresji logistycznej w modelu jednoczynnikowym wykazała, że u dzieci, które wcześniej uczęszczały do żłobka, dzieci z alergią na alergeny całoroczne i roztocza kurzu domowego oraz dzieci z atopią występowały cięższe objawy przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (SN-5 >3,6 pkt). Model wieloczynnikowy potwierdził, że jedynym niezależnym czynnikiem cięższego przebiegu przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (iloraz szans: 4,1; 95-procentowy przedział ufności: 1,4–11,9; p = 0,007) była alergia na roztocza kurzu domowego. Wnioski: Alergia na roztocza kurzu domowego może zwiększać nasilenie przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok u małych dzieci, co uzasadnia podjęcie próby wdrożenia dodatkowych zaleceń dotyczących leczenia alergicznego zapalenia.

Słowa kluczowe
dzieci, atopia, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych, roztocza kurzu domowego

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.