LOGO
EN

Przyjmowanie leków przeciwbólowych przez podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych

Agnieszka Pisarska

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023, 19 (2), p. 87–91
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0014
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Badania międzynarodowe i krajowe wskazują, że nastoletnia młodzież powszechnie stosuje leki przeciwbólowe. Realizowane dotychczas w Polsce projekty badawcze dotyczące tej problematyki prowadzone były wśród młodzieży uczęszczającej do szkół ogólnodostępnych. Nie dysponujemy natomiast danymi na temat przyjmowania leków przeciwbólowych wśród nastolatków przebywających w placówkach edukacji specjalnej, tj. w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (MOS) i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (MOW). Celem niniejszej pracy była ocena częstości stosowania leków przyjmowanych z powodu dolegliwości bólowych wśród młodzieży przebywającej w MOS/MOW. Materiał i metody: Badanie zrealizowano w 2018 roku wśród młodzieży w wieku 12–19 lat z losowo wybranych placówek MOS/MOW z całej Polski (N = 1730). Dane zebrano z wykorzystaniem audytoryjnych badań ankietowych. Do oceny różnic w częstości przyjmowania leków ze względu na płeć i rodzaj ośrodka zastosowano test chi-kwadrat. Wyniki: W miesiącu przed badaniem leki z powodu bólu głowy przyjmowało przynajmniej 1–2 razy około 60% uczestników badań, z powodu bólu brzucha – 44,5% respondentów. Dziewczęta znacząco częściej niż chłopcy stosują leki zarówno z powodu bólu głowy, jak i bólu brzucha. Rozpowszechnienie używania leków przeciwbólowych wśród wychowanków MOS/MOW jest wyższe niż wśród młodzieży uczącej się w szkołach ogólnodostępnych. Wnioski: Ze względu na zagrożenia związane z przyjmowaniem leków działania profilaktyczne adresowane do młodzieży powinny uwzględniać zajęcia ukierunkowane na doskonalenie wiedzy i umiejętności dotyczących bezpiecznego stosowania farmaceutyków. Wywiad dotyczący przyjmowania leków przeciwbólowych przez nastolatka powinien być elementem diagnozy lekarza rodzinnego.

Słowa kluczowe
leki przeciwbólowe, rozpowszechnienie, młodzież z grup ryzyka, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.