LOGO
EN

Optymalne postępowanie w prewencji wystąpienia ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym w opinii lekarzy oddziałów kardiologicznych, nefrologicznych i internistycznych – wieloośrodkowe badanie ankietowe

Joanna Maksimczuk, Agata Galas, Paweł Krzesiński

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 375–381
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0058
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Wielonaczyniowa choroba wieńcowa jest obecna u około 50% pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Rewaskularyzacja nie powinna dotyczyć jedynie zmiany odpowiedzialnej na zawał, ale powinna objąć także pozostałe istotne zwężenia w tętnicach wieńcowych. Obecnie przyjęty sposób postępowania polega na wykonaniu drugiej angioplastyki podczas hospitalizacji z powodu ostrego zespołu wieńcowego. Nie ustalono właściwego czasu, jaki powinien upłynąć pomiędzy dwoma etapami rewaskularyzacji, a częstą przyczyną odkładania kolejnej angioplastyki jest obawa przed pogorszeniem czynności nerek. Celem badania było poznanie opinii lekarzy na temat optymalnego postępowania zapobiegającego ostremu uszkodzeniu nerek u pacjentów poddawanych dwuetapowej rewaskularyzacji. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w formie anonimowej ankiety internetowej. Wzięło w nim udział 84 lekarzy z 6 ośrodków dysponujących możliwością inwazyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych. Kwestionariusz zawierał 3 pytania charakteryzujące grupę respondentów oraz 6 pytań dotyczących problematyki ostrego uszkodzenia nerek w przebiegu ostrych zespołów wieńcowych. Wyniki: Opinie lekarzy zarówno na temat głównych czynników ryzyka ostrego uszkodzenia nerek, jak i na temat optymalnego czasu wykonania drugiej angioplastyki wieńcowej były zróżnicowane. Jako główny czynnik odpowiedzialny za wystąpienie uszkodzenia nerek najczęściej wskazywano wyjściową nieprawidłową funkcję nerek oraz objawy hipoperfuzji i niewydolności serca. Niemal połowa respondentów uznała, że pomiędzy dwoma etapami rewaskularyzacji powinno upłynąć więcej niż 48 godzin. Wnioski: Analiza wyników ankiety wskazuje, że brak standardów postępowania u chorych z ostrym zespołem wieńcowym kwalifikowanych do etapowej rewaskularyzacji. Optymalny moment przeprowadzenia drugiego etapu angioplastyki powinien być przedmiotem dalszych badań.

Słowa kluczowe
ostre uszkodzenie nerek, wielonaczyniowa choroba wieńcowa, ostry zespół wieńcowy, etapowa angioplastyka wieńcowa

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.