LOGO
EN

Rola pomiaru szybkości rozchodzenia się fali tętna w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci z zespołem nerczycowym

Irena Teresa Makulska, Katarzyna Jungiewicz-Janusz, Danuta Zwolińska

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023; 19 (4): 367–374
DOI: 10.15557/PiMR.2023.0057
PlumX metrics:
Streszczenie

Wprowadzenie i cel: Jednym z głównych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego jest zwiększona sztywność tętnic. Celem pracy była ocena prędkości fali tętna (carotid-femoral pulse wave velocity, cfPWV) u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym. Materiał i metody: Do badania włączono 48 dzieci z IZN, 35 w ostrej fazie choroby i 32 w remisji. U 19 dzieci pomiary wykonano dwukrotnie: w okresie nawrotu i remisji choroby. Grupę kontrolną stanowiło 22 zdrowych dzieci. U wszystkich dzieci wykonano pomiary cfPWV. Oznaczono wybrane parametry kliniczne, biochemiczne oraz stężenia fetuiny A w surowicy. Wyniki: Pacjenci z idiopatycznym zespołem nerczycowym mieli istotnie wyższe wartości cfPWV zarówno w nawrocie, jak i remisji choroby w stosunku do grupy kontrolnej. Stężenie fetuiny A było znacznie niższe w obu fazach choroby w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej. cfPWV w nawrocie dodatnio korelowało z masą ciała, wskaźnikiem masy ciała, ciśnieniem skurczowym, rozkurczowym, średnim i ciśnieniem tętna. cfPWV w remisji dodatnio korelowało z masą ciała, białkomoczem resztkowym, cholesterolem całkowitym i cholesterolem LDL. Skurczowe ciśnienie krwi w okresie nawrotu, masa ciała i cholesterol całkowity w okresie remisji były niezależnymi czynnikami ryzyka wzrostu cfPWV. Cholesterol całkowity w remisji był niezależnym czynnikiem ryzyka wzrostu wskaźnika cfPWV normalizowanego do wzrostu pacjenta. Wnioski: Podwyższone cfPWV u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym wskazuje na możliwość wystąpienia przedwczesnych powikłań sercowo-naczyniowych. Znaczący wpływ modyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak ciśnienie tętnicze, masa ciała i zaburzenia metabolizmu lipidów, na sztywność tętnic może przyczynić się do wczesnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej w celu poprawy rokowania u pacjentów z idiopatycznym zespołem nerczycowym. Pomiar cfPWV może być przydatny w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym.

Słowa kluczowe
dzieci, sztywność tętnic, idiopatyczny zespół nerczycowy, pomiar prędkości fali tętna, fetuina A

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.